Jak śpiewają Skaldowie „wiosna – cieplejszy wieje wiatr”. Warto się wybrać na wędrówkę po lesie, a po powrocie przelać swoje wrażenia na papier. Zachęcamy do podjęcia tego trudu, bowiem Nadleśnictwo Bogdaniec i Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy ogłaszają konkurs literacki „Mój wiosenny spacer po lesie”. Jest on przeznaczony dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Bogdaniec i Gminy Witnica.

REGULAMIN  KONKURSU  LITERACKIEGO
 „Mój wiosenny spacer po lesie”

Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy, ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica

Nadleśnictwo Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-400 Bogdaniec

Cele konkursu:

– popularyzacja leśnej przyrody ze szczególnym uwzględnieniem lasów Nadleśnictwa
Bogdaniec,

– uwrażliwienie na piękno i potrzebę ochrony polskich lasów,

– promowanie prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ukierunkowanej
na zachowanie trwałości lasów oraz powiększanie zasobów leśnych.

– zachęcenie do zdrowego trybu spędzania wolnego czasu na łonie natury;

– kształtowanie szacunku do lokalnej przyrody,

-umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania twórczości literackiej,
wyrażenia wrażliwości artystycznej,

– doskonalenie mowy ojczystej przez własny proces twórczy.

Adresaci konkursu:

– uczniowie szkół podstawowych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bogdaniec

oraz Miasta i Gminy Witnica.

Formuła konkursu:

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 2 kategoriach:

a) klas IV-VI szkoły podstawowej

b) klas VII-VIII szkoły podstawowej,

Zasady wykonania prac:

– teksty zredagowane prozą muszą być samodzielne i opowiadać
o wędrówce po lasach leżących w granicach Nadleśnictwa Bogdaniec lub Miasta

i Gminy Witnica.  Autor powinien ogólnie wskazać, jakie miejsce opisuje w swoim tekście („w pobliżu”, „pomiędzy miejscem x lub y” itp.) Objętość: maksymalnie jedna strona formatu A4 pismem 12 pkt. Może mieć formę opowiadania, listu, artykułu lub innej prozy. Nie może być nigdzie wcześniej publikowana i nagradzana w innym konkursie.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje zgodnie
z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1:

a) imię i nazwisko autora, wiek

b) nazwę szkoły i klasę,

Teksty nadesłane bez wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub
opiekuna prawnego ZAŁĄCZNIKA NR 1 lub zgody przesłanej drogą e-mailową nie
będą  mogły wziąć udziału w konkursie.

Jedna osoba może zgłosić jedną pracę.

Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność
organizatora.

Osoby biorące udział w konkursie „Mój wiosenny spacer po lesie” wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych (umieszczenie
imiennych wyników na stronie internetowej organizatorów oraz na profilach
na portalu Facebook).

Termin nadsyłania prac:

– na prace czekamy do 30 kwietnia 2021 r.

– prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

– plik pracy wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1, należy wysłać pocztą
elektroniczną  na adres: mbpwitnica@op.pl z dopiskiem w tytule
  „Mój wiosenny spacer po lesie”

– ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na 16 maja 2021 r.,

– wyniki konkursu zostaną rozesłane do szkół oraz zamieszczone na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy i Nadleśnictwa Bogdaniec,

– laureaci zostaną poinformowani o terminie i sposobie wręczenia nagród,

Ocena prac i nagrody:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

– pomysłowość wykonania pracy,

– zgodność treści pracy z tematem,

– wartość merytoryczną,

– walory literackie,

– samodzielność wykonania,

– oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej i Nadleśnictwa Bogdaniec.

Przewiduje się przyznanie 3 nagród w poszczególnych kategoriach. Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

Kontakt w sprawie konkursu:

Władysław Wróblewski (Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy), tel. 95 820 80 87

Aldona Bernacka (Nadleśnictwo Bogdaniec), tel. 95 728 43 50 wew.334 lub
733 303 751

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY:

………………………………………………………………………………………………………………………….

WIEK AUTORA PRACY:

………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA AUTOR PRACY ORAZ KLASA:

………………………………………………………………………………………………………………………….

DANE OPIEKUNA WRAZ Z NUMEREM TELEFONU:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu literackiego „Mój wiosenny spacer po lesie”

 1. Administratorami danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) są Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy i nadleśnictwo Bogdaniec.
  2. Administratorami danych osobowych uczestnika konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna                             w Witnicy i Nadleśnictwo Bogdaniec.
 2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w ramach działań związanych z realizacją konkursu literackiego „ Mój wiosenny spacer po lesie” , opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
  Administratora.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOYWCH I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Miejską Bibliotekę Publiczną                        w Witnicy i Nadleśnictwo Bogdaniec, do promowania działań związanych z realizacją konkursu literackiego „Mój wiosenny spacer po lesie” i upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych związanych z tym projektem.

………………………………………………………………………………………………..

( data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)